วิทยากรของหลักสูตร-The-NEXT-Real
คุณอนันต์ อัศวโภคิน
คุณศานิต อรรถญาณสกุล
คุณเศรษฐา ทวีสิน-2
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณชานนท์ เรืองกฤตยา
คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก
คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
คุณธงชัย บุศราพันธ์
คุณอุทัย อุทัยแสงสุข
คุณศรศักดิ์ สมวัฒนา
คุณอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ NR8
คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
คุณสถาพร ศรประสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณต่อบูรณ์ คำณพัฒน์
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คุณไพทยา บัญชากิติคุณ
คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์
คุณธัชพล-สุนทราจารย์
ผศ.ดร.โปรดปราน-บุณยพุกกณะ
ศาสตราจารย์พิเศษ-กิติพงศ์-อุรพีพัฒนพงศ์
นพ.เชิดศักดิ์--อัมพรสุขสกุล
รศ.ดร.พนิต--ภู่จินดา
คุณศารัตน์--นิศารัตน์
คุณวิศรุต--ปัญญาภิญโญผล
คุณวิทย์--ตันติวรวงศ์
คุณมั่น--ศรีเรือนทอง
คุณพิสิษฐ--เดชไชยยาศักดิ์
คุณประทีป-ตั้งมติธรรม
คุณปวีณ--กอบบุญ
คุณปริภัทร--วิลามาศ
คุณธวัชไชย--สุทธิกิจไพศาล
คุณธนวัฒน์--สุขัคคานนท์
คุณณัฎฐกิตติ์--ศิริรัตน์
คุณชาวิช ฉายปัญญาเลิศ
คุณชัยยุทธ--ชินมหาวงศ์
คุณชัยจักร--วทัญญู
คุณอรรถพร-คบคงสันติ
คุณอุทร-ภูษิตกาญจนา
คุณเจมส์ ดูอัน
คุณประจักษ์-หาญสกุลบรรเทิง
พญ.นาฏ ฟองสมุทร
คุณธนากร ธนวริทธิ์
คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์
คุณอู้--พหลโยธิน