วิทยากรของหลักสูตร-The-NEXT-Real
คุณอนันต์ อัศวโภคิน
คุณศานิต อรรถญาณสกุล
คุณเศรษฐา ทวีสิน
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์
คุณชานนท์ เรืองกฤตยา
คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก
คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
คุณธนากร ธนวริทธิ์
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คุณไพทยา บัญชากิติคุณ
คุณต่อบูรณ์ คำณพัฒน์
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์
คุณสถาพร ศรประสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
คุณอู้--พหลโยธิน
รศ.ดร.พนิต--ภู่จินดา
คุณศารัตน์--นิศารัตน์
ผศ.ดร.โปรดปราน-บุณยพุกกณะ
คุณวิศรุต--ปัญญาภิญโญผล
นพ.เชิดศักดิ์--อัมพรสุขสกุล
คุณวิทย์--ตันติวรวงศ์
คุณมั่น--ศรีเรือนทอง
คุณพิสิษฐ--เดชไชยยาศักดิ์
คุณปวีณ--กอบบุญ
คุณปริภัทร--วิลามาศ
คุณธวัชไชย--สุทธิกิจไพศาล
คุณธนวัฒน์--สุขัคคานนท์
คุณณัฎฐกิตติ์--ศิริรัตน์
คุณชาวิช--ฉายปัญญาเลิศ
คุณชัยยุทธ--ชินมหาวงศ์
คุณชัยจักร--วทัญญู
คุณประทีป-ตั้งมติธรรม
คุณอรรถพร-คบคงสันติ
คุณอุทร-ภูษิตกาญจนา
คุณเจมส์-ดูอัน
คุณประจักษ์-หาญสกุลบรรเทิง