แถลงข่าว เปิดหลักสูตร The NEXT Real รุ่น 7 และ 8

หลักสูตร The NEXT Real จัดแถลงข่าว เปิดรับสมัคร รุ่น 7 และ 8 เมือวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ Grande Centre Point Hotel, Terminal 21 พร้อมฟังมุมมองและข้อคิดดีๆ เรื่อง  “Impact of Real Easte Ecosystem และมุมมองอสังหาริมทรัพย 2562” จากคุณอนันต์ อัศวโภคิน Founder และ คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา Director หลักสูตร

และร่วมเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์การรับมืออสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวปี 2562 ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ซึงเป็นตัวแทนของ The NEXT Real แต่ละรุ่น ได้แก่  คุณวิชัย จุฬาโอฬารกุล co-ceo บริษัท ดับเบิ้ลยู-ชินวะ จํากัด ตัวแทน The NEXT Real รุ่น 5 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผูจัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ตัวแทน The NEXT Real รุ่น 6 และคุณ กฤศธนฎา สื่อไพศาล Ownerบริษัท พี พร็อพเพอรตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ตัวแทน The NEXT Real รุ่น 6

The specified gallery id does not exist.