The-NEXT-Real-8
next real  8
002.มิ้ม_กษิมา โฆษิตานนท์
003.Gun_กันตพิชญ์ ธนเลิศลาภ
004.A_กัสกร วัฒนาประสาทกุล
005.ตุลย์_การุณ รัตนนาวาทอง
007.โอ_ไกรจิตติ เจนสรรพกิจ
009.Sen_ครองวิชช์ อภิธโนทัย
011.ตันหยง_จักร์นพัฐ ปิยวราลักษณ์
012.โม_จิดานุช เหล่ามณีพิทักษ์กุล
013.Jin_จินตนา เหมไอยรา
014.เต้_จุฑาพล จูฑะพล
015.เจน_เจน จงสถิตย์วัฒนา
016.อาท_เจษฎา พุ่มทอง
017.โอ๊ต_เจษฏาภรณ์ เพชรเฟื่องฟ้า
018.น้ำตาล_ฉัฐมาพร โตการัณยเศรษฐ์
019.กู๊ด_ฉัตรชัย ลือกิตินันท์
020.บุ๋ม_ชนาภา ชือรัตนกุล
021.Chimm_ชยุตม์ ฉัตรศิริวิชัยกุล
022.เก่ง_ชวลิต เลิศหิรัญวงศ์
023 ชัญญบุศย์ ธนะพาสุข
024.ตรี_ชาตรี แก้วกลาง
026.ชิน_ชินพงษ์ สกุลรัตนรักษ์
027.ณุ_ชิษณุ อัมพะเศวต
028.มุก_ชุตนา ยูวะเวส
029.ซัน_ซัน จันทวีสมบูรณ์
030.ไอซ์_ฐชยพงศ์ อึ้งอร่าม
031.ชิฟ_ฐิติภัทร์ อัศวรัตนาภรณ์
032.ตูน_ณธกร ธราภัทรพงศ์
033.อ๊อด_ณัฐคม รุ่งรัศมี
034.ดีดี้_ณัฐฐิรา อมรศุภศิริสิน
035.แป๊ป_ณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์
036.แป้ง_ณัฐนันท์ประสงค์ชัยกุล
037.มิ้นท์_ณิชกานต์ ฟุ้งไพศาลพงศ์
038.job_ไตรรงค์ วงศ์ศรี
039.Lex_ถิรดา ไววิทย์ลิขิต
040.นง_ทนงศักดิ์ จิตรานุรักษ์เจริญ
041.ทศ_ทศพล สถิตวิทยากุล
042.ต้น_ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี
043.knot_ธนาธร โล่ห์สุนทร
044.ก่อ_ธรรมชาติ แตงอ่อน
045.เฒ่า_ธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์
046.ข้าว_ธัญพศิน สงวนทรัพย์
047.Gift_ธารินี เจริญสันติธรรม
048.ธี_ธีร ชุติวราภรณ์
049.ธี_ธีรชัย จันทรสกุล
050.ปิ๋ม_นภัสวรรณ กาญจนเมธากุล
051.จิง_นภัสสรณ์ ภิรมย์โชติกีรติ
052.ยุ้ย_นริศสา จงประวัติสกุล
053.ฟ้า_น้ำฟ้า สวัสดิโสภากุล
054.บี_นิธินันท์ ตันชูเกียรติ
056.amp_เบญญาสิริ์ สุจริตจันทร์
057.หน่อง_ปรัชญา ปรียาชีวะ
058.ปอย_ปวีร์ เฉลิมกาญจนา
059.อ้อ_ปัทมา ศรีตรัย
060.ปาร์ตี้_ปาณิศา วิชาชัย
061.ปั๊ป_ปิพณ พึ่งบุญพระ
063.นาว_ปิยวรรณ จันทรานุกูล
064.Por_ปุณยนุช ขวัญมั่น
065.ก้อง_พรกิจ จิตต์มั่น
066.เบิร์ท_พรสุระ เฉิดฉายพันธุ์
067.นารถ_พสิษฐ์ เต็มพร้อม
068.แนน_พัชนิดา มณีโชติ
069.Pat_พัฒนิศ เจริญกุล
070.Moo_พันธนา ทรัพย์มณีอนันต์
071.Joke_พัลลภ-ตั๊นเจริญ
072.น้ำหวาน_พิชญา ตันโสด
073.แต้ม_พิศุทธิ์ กาสินพิลา
074.ฝน_ พุทธพร จารุภาชน์
075.เต็ม_เพ็ญพิสุทธิ์ ประทีปะวณิช
คุณไพบูลย์ วงศาสุทธิกุล (เคี้ยง)
078.Gog_ภคพงศ์ ลีลาเธียร
079.Mint_ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน
080.ตง_ภาวิน ทรัพย์หิรัญกุล
081.บอส_ภูริต เลิศโกมลสุข
คุณมณีรัตน์ รัตนสังข์ (เจี้ยบ)
083.นก_มนทิรา ลูกเสือ
084.มัต_มัตติกา เอาแสงดีกุล
085.ต้น_มัยย์ จารุภาชน์
086.หนูหริ่ง_มีศักดิ์ชุนหรักษ์โชติ
087.แนน_เมลดา โอฬาร์ชน
089.ชมษร ธนาดำรงศักดิ์
090.Pop_ระพี พิริยะพงศ์ศักดิ์
091.Ying_รังสิมา สุขวัฒน์
092.กุ๊ก_รัชฎา แซ่ลี้
093.วิทย์_รัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์
94.อ๊อฟ_รัฐพล ทีรฆาภิบาล
095.ตือ_วรพจน์ กิจนะวันชัย
096.มน_วรรษมน ถิระศุภะ
097.บีส์_วรรษมน โขนแจ่ม
098.Ai_วราไพรินทร์ ธนวริสพร
099.บิ๊ว_วรินทร แสงปัญญารักษ์
100.เต้_วันรัก วิเศษรจนา
101.ทราย_วารีรัตน์ อัครธรรม
103.ต้น_วิวัฒน์ งามสม
104.Bank_ศรัณย์โรจนาภรณ์
105.แม็กซ์_ศรัล ดุรงค์เดช
106.Nick _ ศรินรัตน์ สมบูรณ์สิน
107.Max_ศุภกฤต วงษ์วิบูลย์สิน
110.เศก_เศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล
111.เอ๋_สมชัย กมลลาภวรกุล
112.Tom_สรณ์รวิช ชุ่มเสนา
113.อ้อม_สรภาโสภารัตน์
114.A_สัญชัย อมรเศรษฐ
115.ตุลย์_สันติ รัตนะ
116.อ้น_สิรภพ สื่อไพศาล
117.โอ๊ค_สุขเณศ์ ธนวัฒนพงศ์ชัย
118.Jack_สุขสวรรค์ เเก้วมหาวง
119.Bow_สุดารัตน์ จันทร์สราญแสง
120.ดิว_สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล
121.หนิง_สุทธิลักษณ์ วัชรพินธุ์
122.ทัศน์_สุทัศน์ สัมภวะมนตรี
123.ธาร_สุประธาน กาพย์เกิด
124.ตั้น_สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์
125.koro_อนุพงศ์ ศิริอุดมเศรษฐ
126.ถิ่ง_อภิชิต แสงพุ่ง
127.อรรถ_อรรถสิทธิ์ อินทรชูติ
129.ตัง_อาคาร จิราธิวัฒน์_
130.นาท_อานุภาพ รักอริยะพงศ์
131.เหวิน_อารดา สุวรรณไพรพัฒนะ
132.Best_เอกราช บุญหนุน
คุณอัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร (โจ้)
134.Nat_ณัฐศริยา ควรพิพัฒน์กุล
135.เล็ก_สุนันทาวดี ชุลีวัฒนะพงศ์