คุณอนันต์ อัศวโภคิน
คุณเศรษฐา-ทวีสิน
รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา