คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร และคุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะนักเรียน The NEXT Real ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเกศินี วัฒนะวีระชัย Co-Founder Hummingbird International Kindergarten (The NEXT Real รุ่นที่ 1) ในงานเปิดตัว Hummingbird International Kindergarten

“Hummingbird International Kindergarten” โรงเรียนที่เลือกสรรหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาตัวตนและศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานอารมณ์ที่มั่งคงด้วยหลักสูตร EYFS จากประเทศอังกฤษควบคู่กับการพัฒนาทักษะสมอง EF ภายใต้แนวคิด 101s เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

The specified gallery id does not exist.